ŽELITE OTVORITI OBRT?

Vodič za otvaranje obrta je namijenjen svim budućim obrtnicima, a donosi vizualni prikaz koraka potrebnih za otvaranje obrta. Savjetujemo da se prije početka procesa pokretanja obrta upoznate s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima, odnosno, obratite pozornost na posebne vrste obrta (kao što su npr. slobodni, vezani i povlašteni obrt) te potrebnu stručnu spremu potrebnu za otvaranje obrta.

Otvaranje obrta
 • Provjera stručne spreme
 • Definirati naziv obrta
 • Odabir djelatnosti
 • Prijava za osnivanje obrta
 • Izdavanje obrtnica, registracija i biljezi
 • Izrada pečata
 • Otvaranje računa u banci
 • Rješenje o MTU
 • Podizanje obrtnice
 • Otvaranje poslovnog žiro računa
 • Porezna uprava
 • Mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Izdavanje računa
Napomena

Sadržaj Vodiča za otvaranje obrta je isključivo informativnog karaktera te vam može poslužiti kao okvirni putokaz procesa pokretanja vlastitog posla. Prije nego što započnete proces prikupljanja dokumentacije za otvaranje obrta savjetujemo da se dodatno informirate u vama najbližem uredu HITRO.HR, javnobilježničkom uredu i / ili knjigovodstvenom servisu

I. Provjera stručne spreme

– Provjeriti stručnu spremu za otvaranje obrta – Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima

– Za različita zanimanja potreban je ili majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti ili odgovarajuća srednja stručna sprema

II. Definirati naziv obrta

– Ime obrta može biti proizvoljno

– Naziv obrta = 3 dijela – željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku

Obrt može imati i skraćeni naziv, bez srednjeg djela, no sukladno Zakonu uvijek mora biti naveden vlasnik

III. Odabir djelatnosti

– Odabrati djelatnost iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti
– Jednu djelatnost odaberite kao primarnu djelatnost
– Za određene djelatnosti potrebna je potvrda o završenom strukovnom ispitu ili diploma (npr. stolari, fotografi, prevoditelji, serviseri), a za trgovinu, intelektualne ili uslužne djelatnosti nema takvih preduvjeta

IV. Prijava za osnivanje obrtaDva načina

1. Dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji – ovisno o lokaciji sjedišta obrta
2. Putem aplikacije e-Obrt koja je dostupna na linku https://e-obrt.minpo.hr/

Dokumentacija:

– Preslika osobne iskaznice
– Liječničko uvjerenje Medicne rada
– Ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu
– Za vezane obrte – Završna svjedodžba
– Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije prije početka rada
– Ispuniti obrasce
– Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
– Potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave

Prijava za upis u obrtni registar se sastoji od dvije stranice A4 formata u kojem će biti navedeni vaši osobni podaci, naziv i sjedište obrta i lista djelatnost

V. Izdavanje obrtnice, registracija i biljezi

– Troškove registracije obrta uplaćujete u banci ili pošti – biljezi u protuvrijednosti 70 kn
– Predati dokumentaciju u registarskom ured

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

– Da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
– Da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera
zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)

– Vrijeme obrade zahtjeva – 7 do 21 dana
– U Uredu državne uprave preuzimate Rješenje o registraciji obrta, tj. Obrtnicu

VI. Izrada pečata

– Pečat: treba sadrži naziv obrta i adresu
– Za izradu: gradskom uredu za gospodarstvo dostaviti kopiju Rješenja o upisu obrta u obrtni registar

VII. Otvaranje računa u banci

Dokumentacija:
– Osobna iskaznica
– Rješenje o registraciji obrta
– Obrtnica
– Pečat

VIII. Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima

– Dokaz o pravu korištenja prostora
– Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
– Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
– Izvješće o ispravnosti električnih instalacija

– Za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline – potrebno je prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2, Zagreb) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
– Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora

Te dokumente predajete u Ured državne uprave u Službi za gospodarstvo

IX. PODIZANJE OBRTNICE

Kada dobijete obavijest da je obrt registriran, idete u registarski ured.

Dokumentacija:

– Osobna iskaznica
– Žig
– Obrasci RPO, RPO-A, RPO-B
– Fotokopija ugovora o najmu/korištenju poslovnog prostora (treba za Poreznu)
– Fotokopija potvrde o otvaranju obrta (treba za HZMO)
– Tiskanice M-1P, M-11P za mirovinsko
– Ispunjene tiskanica 1 (2 primjerka) i tiskanica 2 (3 primjerka) za zdravstveno osiguranje

X. OTVARANJE POSLOVNOG ŽIRO-RAČUNA

U banci otvorite poslovni žiro račun.

Potrebna dokumentacija:

– Osobna iskaznica
– Potvrda o otvaranju obrta
– Potpisana obrtnica
– Žig

XI. Porezna uprava

U Poreznoj upravi predajete:

– Obrasce RPO
– Fotokopije rješenja o otvaranju obrta i otvaranja poslovnoga računa u banci
– Ugovor o najmu prostora za poslovanje

XII. MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

HZMO :

– Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
– Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
– Obrazac M-2P i M-12P • Tiskanica SOD (samostalni obveznik doprinosa) u 2 primjerkaHZMO
– Preslika osobne iskaznice • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta
– Preslika potpisnog kartona u banci
– Preslika potvrde o OIB-u * Na temelju svog OIB-a izvadite potvrdu o radnom stažu (potrebno za HZZO)

Obrt možete prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja putem elektroničkog sustava e-Mirovinsko .To je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.

HZZO :

Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta– Županijski ured za gospodarstvo
Prijava na HZMO (kopija M-11P)
Prijava obrtnika – tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
Prijava na HZMO (kopija M-1P)
Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku
E-radna knjižica – na uvid • Radna dozvola – za strance

XIII. IZDAVANJE RAČUNA

Nabaviti servis za izdavanje računa